Khai mạc Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt-Trung