Hình ảnh hang Sơn Đoòng đang “”lan tỏa” trên thế giới