Bế mạc Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ hai, năm 2013