Ảnh đoàn Thái Lan (05/09 – 10/09/17). Khởi hành từ Sài Gòn