Ảnh đoàn Phú Quốc (15/10 – 18/10/17). KH từ Hải Phòng