Ảnh đoàn Nam Ninh – Trương Gia Giới (21/09 – 26/09/17)