Ảnh đoàn Hàn Quốc – Công ty TNHH quốc tế G&M (08 – 12/04/2017)