Ảnh đoàn Hàn Quốc (27 – 31/05/17) – Đoàn BIDV chi nhánh Thái Bình