Ảnh đoàn Hàn Quốc (21 – 26/05/17) – Khởi hành Hải Phòng