Ảnh đoàn Hàn Quốc (19/10 – 23/10/17). KH từ Hải Phòng