Ảnh đoàn Hàn Quốc (16 – 21/04/17). Khởi hành từ Hải Phòng