Ảnh đoàn Hàn Quốc (15/10 – 19/10/17). KH từ Hải Phòng