Ảnh đoàn Hàn Quốc (12 – 16/04/17) – KH từ Hải Phòng