Ảnh đoàn Hàn Quốc (11 – 15/06/17). Khởi hành từ Sài Gòn