Ảnh đoàn Hà Nội – Sapa – Ninh Bình (25 – 29/05/17)