Ảnh đoàn Hạ Long (22/07 – 27/07/17).
Đoàn Công ty TNHH Điện Xekaman 1