Ảnh đoàn Hạ Long (17/07 – 21/07/17).
Đoàn Công ty TNHH Điện Xekaman 1