Ảnh đoàn Đà Nẵng (14/09 – 17/09/17). Đoàn KS Seapearl Cát Bà