157 chương trình trong Tháng khuyến mại tại Đà Nẵng