Hải Phòng: Gần 60 hướng dẫn viên du lịch được bồi dưỡng kiến thức định kỳ